Regulamin korzystania ze strony www.wynajmijkontener.pl

Strona aktualizowana w dniu 23 marzec 2023

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do ogólnych warunków korzystania (zwanych dalej „Warunkami”) z witryny www.wynajmijkontener.pl,która przyjmuje też przekierowanie bezpośrednio z domeny https://combros.pl  (zwanymi danej „Stroną Internetową” lub „Witryną”), udostępnionej przez „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna (zwanym dalej jako „COMBROS” lub „My”) z siedzibą w Krakowie, ul. Sołtysowska 12, 31-589 Kraków, NIP: 6791314665, KRS:0000324834.

2. Wiązanie

Korzystając z tej witryny lub uzyskując dostęp w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźną zgodę.

Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z Nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów będą sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej Witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które zostaną Tobie dostarczone drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w Witrynie Internetowej.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile określona treść nie stanowi inaczej, nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na żadnym nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przesyłać, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać, komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo do cytowania).

5. Własność osób trzecich

Nasza Witryna Internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej Witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez Nas udostępniane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając Naszą Witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z Niej wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z Naszej Strony Internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z Naszej Strony Internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na Naszej Stronie Internetowej lub w związku z Nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie Strony Internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność Strony Internetowej, jest surowo zabronione.

7. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

8. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do Strony Internetowej lub jakiejkolwiek usługi w niej dostępnej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do Witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w Witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obejścia lub obejścia jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na Naszej Stronie Internetowej.

9. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta Witryna Internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności treści Witryny. Nie gwarantujemy, że:

ta Witryna lub Nasze treści spełnią Twoje wymagania;

Strona Internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.

Żadna informacja na tej Stronie nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają Naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie Naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do Naszej Strony Internetowej lub korzystania z Niej.

10. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do Strony, skorzystać z formularzy kontaktowych na Naszej Stronie Internetowej, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy zasady dotyczące wszelkich obaw związanych z prywatnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i Polityką plików cookie.

11. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do Strony Internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych/reklamowanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej Witryny w sposób naruszający przepisy przepisy danego kraju.

12. Przenoszenie praw i obowiązków

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, osobom trzecim bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszą sekcję będą nieważne.

13. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla Naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejszy Regulamin, możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub stałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do Strony Internetowej i/lub wszczęcia działań prawnych przeciwko Tobie.

14. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz Nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

15. Zrzeczenie się

Nieegzekwowanie konkretnych Warunków określonych w Regulaminie i/lub umów związanych z funkcjonowaniem Witryny oraz Naszej działalności lub nieskorzystanie z opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się konkretnych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków ani jakiejkolwiek umowy lub jej części, lub późniejszego prawa do egzekwowania Warunków Regulaminu.

16. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

17. Całość umowy

Niniejszy Regulamin i zawarte w nim Warunki wraz z Oświadczeniem o prywatności i Polityką plików cookies stanowią całościową podstawę umowną Warunków korzystania z tej Witryny między Tobą a „COMBROS”Orzechowscy Spółka jawna z siedzibą w Krakowie.

18. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Nie jesteśmy zobowiązani prawnie do pisemnego powiadamiania o jakichkolwiek zmianach, zachodzących na Witrynie oraz związanymi z nią dokumentacją Regulaminu, Oświadczenia o Prywatności oraz Polityką Plików cookies. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian na Witrynie lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji niniejszych Warunków. Aby poprosić o wcześniejszą wersję niniejszych Warunków, skontaktuj się z Nami mejlowo: inspektorod@combros.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Sołtysowska 12, 31-589 Kraków.

19. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Gospodarczy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. 

20. Zmiany i uzupełnienia klauzula salwatoryjna. 

Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wprowadzić w życie intencje niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

21. Dane kontaktowe

Ta strona internetowa jest przedmiotem własności intelektualnej „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna oraz jest obsługiwana przez „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna lub jej partnerów umownych.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres:

inspektorod@combros.pl 

lub pisząc korespondencyjnie na adres:

ul. Sołtysowska 12, 31-589 Kraków

Nazwa Witryny: 

www.wynajmijkontener.pl

Właściciel Witryny: 

„COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna

Siedziba i adres: 

ul. Sołtysowska 12, 31-589 Kraków

Rejestr handlowy prowadzący podmiot: 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS prowadzonych akt dla podmiotu: 0000324834

Osoby reprezentujące podmiot:

Leszek Orzechowski – Wspólnik

Włodzimierz Orzechowski – Wspólnik

Marcin Orzechowski – Prokurent łączny

Bartłomiej Orzechowski – Prokurent łączny

Grzegorz Tokarz – Prokurent łączny

TOP