Oświadczenie o ochronie prywatności (EU)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 23 marzec 2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o Tobie za pośrednictwem https://wynajmijkontener.pl, która przyjmuje też przekierowanie bezpośrednio z domeny https://combros.pl (zwanymi dalej „Witryną” lub „Stroną internetową”. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych

Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:

Państwa dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO - Jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 • Imię i nazwisko;
 • Dokument publiczny ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby (do okazania na oddziale);
 • nr dowodu osobistego;
 • nr PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • Adres email;
 • Numer telefonu;
 • Informacje na temat lokalizacji dostawy, w tym pełny adres z podaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru porządkowego lub nr ewidencyjnego nieruchomości;
 • Podpis;
 • Finansowe informacje, takie jak numer konta bankowego;
 • Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych.

UWAGA: Zawarcie umowy najmu przez osoby fizyczne może być dokonane wyłącznie osobiście w jednym z Oddziałów Firmy. 

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania / Wspólnik
 • adres email
 • Numer telefonu
 • Informacje na temat lokalizacji dostawy, w tym pełny adres z podaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru porządkowego lub nr ewidencyjnego nieruchomości
 • Podpis
 • oryginał umowy spółki cywilnej do wglądu
 • Finansowe informacje, takie jak numer konta bankowego
 • pozostałe dokumenty, potrzebne do zawarcia umowy, zostaną wygenerowane w ogólnodostępnych rejestrach (REGON, CEIDG,https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka)*
 • Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych

* W sytuacji wystąpienia awarii, czasowego wyłączenia, któregokolwiek z ogólnodostępnych Rejestrów, skutkującego brakiem możliwości pobrania/wygenerowania dokumentów, podmiot zainteresowany zawarciem umowy najmu, zobowiązany jest dostarczyć/przesłać aktualny wydruk/skan takiego dokumentu.

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania / Wspólnik
 • adres email
 • Numer telefonu
 • Informacje na temat lokalizacji dostawy, w tym pełny adres z podaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru porządkowego lub nr ewidencyjnego nieruchomości
 • Podpis
 • oryginał umowy spółki cywilnej do wglądu
 • Finansowe informacje, takie jak numer konta bankowego
 • dokumenty, potrzebne do zawarcia umowy, zostaną wygenerowane w ogólnodostępnych rejestrach (REGON, CEIDG, KRS, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka)*
 • Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych

* W sytuacji wystąpienia awarii, czasowego wyłączenia, któregokolwiek z ogólnodostępnych Rejestrów, skutkującego brakiem możliwości pobrania/wygenerowania dokumentów, podmiot zainteresowany zawarciem umowy najmu, zobowiązany jest dostarczyć/przesłać aktualny wydruk/skan takiego dokumentu.

Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:

Państwa dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO - jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Okres przechowywania:

określamy według ustalonych obiektywnych kryteriów: do czasu rozwiązania umowy i zakończenia współpracy lub gdy po przedstawieniu oferty nie dojdzie do zawarcia umowy / współpracy, po ustaniu słusznego prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) . Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W związku z chęcią ciągłego doskonalenia naszej Witryny używamy narzędzi do statystycznego zbierania i analizy ogólnych zachowań użytkowników, aby zaprojektować naszą stronę internetową zgodnie z wymaganiami i stale ją optymalizować. Korzystamy również z usług analitycznych w celu oceny wykorzystania naszych różnych kanałów marketingowych.

Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:

Państwa dobrowolna zgoda na postawie art. 6 ust 1 lit a RODO – przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy gdy otrzymamy od Państwa zgodę na poszczególne narzędzia, które są niezbędne, w szczególności te służące do analizy i celów marketingowych.

Okres przechowywania:

Okres przechowywania określamy według ustalonych obiektywnych kryteriów: Zgodnie z Google Analytics, szczegóły regulaminu na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ 

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych

Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:

Jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

określamy według ustalonych obiektywnych kryteriów: do czasu rozwiązania umowy i zakończenia współpracy lub gdy po przedstawieniu oferty nie dojdzie do zawarcia umowy / współpracy, po ustaniu słusznego prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) . Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym, w tym podmiotom zarządzającym stroną internetową, a także podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy.

4. Praktyki ujawniania informacji

Ujawniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub nakazem sądowym, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym przez inne przepisy prawa, do udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeśli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione jednemu z naszych doradców i potencjalnych nabywców oraz przekazane nowemu właścicielowi.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych. 

Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. 

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane;

Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane;

Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie;

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych;

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora;

Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania;

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Bartłomiejem Orzechowskim, poprzez www.wynajmijkontener.pl lub inspektorod@combros.pl lub przez telefon 126802769

11. Dane kontaktowe

"COMBROS" Orzechowscy Spółka jawna

30-698 Kraków, ul. Sołtysowska 12, Polska

KRS: 0000324834 NIP: 6791314665

Witryna: https://wynajmijkontener.pl

Email: inspektorod@combros.pl

Numer telefonu: 126802769

12. Dzienniki bezpieczeństwa

Adres IP odwiedzających, identyfikator zalogowanego użytkownika i nazwa użytkownika przy próbach logowania są rejestrowane warunkowo w celu sprawdzenia złośliwej aktywności i ochrony witryny przed określonymi rodzajami ataków. Przykłady warunków, w których występuje logowanie, obejmują próby logowania, prośby o wylogowanie, prośby o podejrzane adresy URL, zmiany w zawartości witryny i aktualizacje haseł. Informacje te są przechowywane przez 60 dni.

13. Komu udostępniamy Twoje dane podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa Witryny?

Podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa kontaktujemy się z witryną ithemes.com w ramach procesu mającego na celu ustalenie, czy witryna obsługuje żądania TLS/SSL. W ramach tego procesu żadne dane osobowe nie są wysyłane do ithemes.com. Żądania kierowane do witryny ithemes.com zawierają adres URL witryny. Aby zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności ithemes.com, zapoznaj się z Polityką prywatności https://ithemes.com/privacy-policy/.

Ta witryna jest skanowana pod kątem potencjalnego złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach przez narzędzie iThemes Site Scanner. Nie wysyłamy danych osobowych do skanera; jednak skaner może znaleźć informacje osobiste opublikowane publicznie (np. w komentarzach) podczas skanowania.

Aby zapewnić integralność plików, iThemes Security pobiera dane z wordpress.org, ithemes.com i amazonaws.com. Żadne dane osobowe nie są przesyłane do tych stron. Żądania kierowane do wordpress.org obejmują wersję WordPressa, lokalizację witryny, listę zainstalowanych wtyczek oraz listę wersji każdej wtyczki. Żądania wysyłane do ithemes.com i amazonaws.com obejmują zainstalowane produkty iThemes i ich wersje. Aby zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności wordpress.org, zapoznaj się z Polityką prywatności https://wordpress.org/about/privacy/. 

Aby zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności ithemes.com, zapoznaj się z Polityką prywatności https://ithemes.com/privacy-policy/. Żądania kierowane do amazonaws.com dotyczą treści dodanych i zarządzanych przez iThemes, które są objęte Polityką prywatności danych Amazon Web Services https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

14. Jak długo przechowujemy Twoje dane w podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa Witryny?

Dzienniki zabezpieczeń są przechowywane przez 60 dni.

15. Gdzie wysyłamy Twoje dane?

Ta Witryna jest częścią sieci witryn chroniących przed rozproszonymi atakami typu brute force. Aby włączyć tę ochronę, adres IP osób odwiedzających witrynę jest udostępniany usłudze świadczonej przez ithemes.com. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, zapoznaj się z Polityką prywatności iThemes https://ithemes.com/privacy-policy/.

TOP