KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW „COMBROS” ORZECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnego przepływu, zwane w skrócie „RODO”, „GDPR”
Ochrona danych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej firmie, dlatego prosimy o zapoznanie się
z dalszą treścią klauzuli informacyjnej.
Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy każdego klienta „COMBROS” Orzechowscy Spółka Jawna,
to jest: konsumentów, przedsiębiorców oraz Państwa pracowników i współpracowników, których
dane zostały lub zostaną nam przekazane.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Gdy zwracają się Państwo do nas o:
– przygotowanie oferty
– zgłaszacie nam zamówienie
– zlecacie przygotowanie dokumentów do zawarcia współpracy np. umowy najmu
– osoby upoważnione wykonują czynności w celu realizowania umowy
to przekazujecie nam swoje dane (w przypadku konsumentów) a w przypadku przedsiębiorców także
dane swoich pracowników i osób współpracujących.
KTO I W JAKI SPOSÓB POWINIEN BYĆ UPOWAŻNIONY?
Każda osoba, która zwraca się do nas w imieniu Klienta powinna posiadać upoważnienie do
przetwarzania danych zapewnione przez Klienta, w imieniu którego się kontaktuje z COMBROS, a
tym samym przesyła nam swoje dane osobowe.
DOBROWOLNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, iż przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny, jednak nie wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwiać:
– kontakt z Państwem i przedstawienia przez nas oferty
– realizację zamówienia
– przygotowanie dokumentów do zawarcia współpracy np. umowy najmu
– obsługi zawartej współpracy

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
Administratorem udostępnionych danych osobowych (czyli podmiotem przetwarzającym dane) jest
„COMBROS” Orzechowscy Spółka Jawna, 30-698 Kraków, ul. Wróblowicka 34, zarejestrowany przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Rejestr przedsiębiorców KRS:
0000324834, NIP: 6791314665, zwany w dalszej części „Combros”.
KTO ODPOWIADA ZA OCHRONĘ DANYCH W COMBROS?
Osobą odpowiedzialną za sprawowanie kontroli nad ochroną danych osobowych w Combros jest Inspektor
Ochrony Danych oraz jego Zastępca. Kontakt z Inspektorem ochrony danych oraz jego Zastępcą możliwy
jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00, pod nr telefonu (012) 642-27-77
wewn. 66 i 69 lub pisemnie na adres e-mail: inspektorod@combros.pl lub za pomocą adresu
korespondencyjnego: „COMBROS” Orzechowscy Spółka Jawna, Inspektor Ochrony Danych, 31-589
Kraków, ul. Sołtysowska 12.
W JAKIM CELU „COMBROS” PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
• W celu podjęcia działań zmierzających do przedstawienia oferty współpracy:
aby nasi pracownicy mogli przedstawić ofertę, przeprowadzić kontakt w charakterze
telefonicznego, mailowego wywiadu na temat informacji o obszarze zainteresowania naszymi
usługami, doboru właściwych rozwiązań oraz przekazania danych np. imienia i nazwiska, osób do
kontaktu, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz innych danych niezbędnych do sporządzenia
dokumentów (oferty, umowy najmu oraz pozostałych dokumentów).
Podstawa prawna: art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych –
podjęcie działań prawnie uzasadnionych przed zawarciem umowy
• W celu odpowiedzi na Państwa pytania, sugestie, uwagi w zakresie przedstawionej oferty.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(przeprowadzenie procesu zawarcia umowy współpracy)
• W celu marketingu bezpośredniego:
będziemy mogli skontaktować się z Państwem celem przedstawienia i wysłania treści handlowych.
Podstawa prawna art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
• W celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy współpracy
zawartej między Państwem a „Combros”:
aby nasi pracownicy mogli sporządzić dokumentację do zawarcia umowy, podjąć realizację zamówienia.
Podstawa prawna: art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych:
podjęcie działań prawnie uzasadnionych przed zawarciem umowy
• W celu prowadzenia obsługi w trakcie realizacji umowy współpracy pomiędzy Państwem a
„Combros”:
abyśmy mogli Państwu świadczyć szereg usług w trakcie trwania współpracy, np. w zakresie
organizacji transportu, doradztwa technicznego, organizacyjnego, montażu, demontażu,
przeglądów, reklamacji, wystawiania dokumentów księgowych itp.
• W celu weryfikacji tożsamości osoby wyznaczonej przez Najemcę, upoważnionej do odbioru,
zdania, przekazania przedmiotu najmu:
po zawarciu umowy najmu „Combros” umawia się na odbiór przedmiotu najmu np. kontenerów,
ogrodzenia przenośnego, płyt drogowych itp. w określonym terminie i miejscu, przy czym przed
dokonaniem odbioru wymagane jest pisemne podanie danych osoby odbierającej przedmiot najmu z
Państwa upoważnienia.
Przekazanie powyższych danych jest niezbędne dla sprawdzenia, czy osoba odbierająca lub zdająca
zamówione przedmioty najmu (np. kontener) jest osobą działającą w imieniu Najemcy.
• W celu dokonywania rozliczeń, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych
dokumentów księgowych:
podczas zawarcia umowy najmu jako Wynajmujący świadczymy usługi, na które wystawiamy
faktury, kompensaty oraz inne dokumenty księgowe.
Podstawa prawna art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych:
podejmowanie uzasadnionych działań w trakcie realizacji umowy
• W celu archiwizacji z uwagi na prawny obowiązek przechowywania poszczególnych danych
oraz z uwagi na ewentualną przyszłą współpracę, aby dostosować warunki współpracy do
Państwa preferencji:
a) Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do zawarcia umowy na podstawie przedstawionej
oferty, dzięki jej zarchiwizowaniu w przyszłości będziemy w stanie zaproponować możliwie
najbardziej korzystne warunki współpracy na podstawie zebranej dokumentacji.
b) Pomimo ewentualnego wypowiedzenia przez Państwa umowy najmu w przyszłości obowiązują
nas przepisy o archiwizacji niektórych danych, np. 5 lat obrotowych. Natomiast wszystkie dane,
których podstawa przetwarzania i przechowywania wygaśnie, będą przez „Combros” usuwane.
c) Okres przechowywania Państwa danych osobowych zebranych przez „Combros” zależny jest od
celu wykorzystania danych, tj.:
– okresu obowiązywania umowy o współpracę (np. umowy najmu);
– czasu potrzebnego do wyjaśnienia wniesionej reklamacji;
– do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń / rozliczenia stron;
– na okres wymagany przepisami prawa, np. ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy itp.
• Podstawa prawna: art. 13 ust 2 a) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
prawnie uzasadniony interes – znajomość preferencji handlowych klienta
obowiązek przechowywania wg przepisów prawa – ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny
• W celu wsparcia i obsługi świadczonych usług:
kontaktu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym w zakresie obsługi i wsparcia w okresie użytkowania
przedmiotów najmu.
Podstawa prawna art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych:
podejmowanie uzasadnionych działań w trakcie realizacji umowy
Podstawa prawna art. 6 ust 1 c) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
podejmowanie działań, mających na celu ochronę interesów Klienta;
• W celu weryfikacji wiarygodności płatniczej:
przedstawione przez Państwa dane osobowe wykorzystane będą przez okres niezbędny do
dokonania takiej oceny. Dotyczy to także danych uzyskanych przez „Combros” z innych źródeł, a
jeśli zawarta jest z nami kolejna umowa – wystarczą dotychczas posiadane dane.
W przypadku, gdy po zakończeniu okresu, w którym przetwarzanie danych jest niezbędne, Najemca
będzie wnioskował o prawo do bycia zapomnianym bądź wycofa zgodę na ich przetwarzanie – przy
zawieraniu kolejnej współpracy wymagane będzie ponowne udostępnienie danych.
Podstawa prawna art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
prawnie uzasadniony interes – podejmowanie działań mających na celu weryfikację wiarygodności
płatniczej Klienta
• Dochodzenia roszczeń:
obejmuje ewentualne kierowanie monitów, korespondencji o charakterze ponaglającym, kierowanie
sprawy do organów sądowych i egzekucyjnych, jak również sprzedaż wierzytelności innemu
podmiotowi.
Podstawa prawna art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych
prawnie uzasadniony interes – podejmowanie działań mających na celu dochodzenie wierzytelności „Combros”

PARTNERZY, KTÓRYM „COMBROS” ORZECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA POWIERZA
PRZETWARZANE DANE
Partnerzy (podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia danych) współpracujący z
„Combros” w zakresie usług technicznych (np. obsługa, rozwój systemów i urządzeń informatycznych,
strony internetowej), księgowości, transportu/spedycji, operatorzy pocztowi, archiwizacji i utylizacji
dokumentów, platformie obrotu wierzytelności, finansowe.
CZY UDOSTĘPNIONE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE I PROFILOWANE W SPOSÓB
ZAUTOMATYZOWANY?
Państwa dane nie będą profilowane, tzn. nie zostaną zebrane informacje o kliencie na podstawie jego
zachowań w sieci oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a jedynie w sposób „ręczny” –
poprzez świadome podejmowanie decyzji przez pracowników „Combros”.
CZY UDOSTĘPNIAJĄCY DANE OSOBOWE MAJĄ PRAWO DO ICH KONTROLOWANIA ?
Tak, Państwo, Wasi przedstawiciele i pracownicy mają prawo wglądu, korygowania, zmiany i całkowitego
bądź częściowego usunięcia swoich danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, gdy realizowana jest umowa
z „Combros”, a dane osobowe dotyczą jej bezpośrednio lub muszą być przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, np. obowiązkiem archiwizacji wedle obowiązujących przepisów prawa lub gdy
istnieje prawnie uzasadniony interes „Combros”, np. dochodzenie wierzytelności.
Przysługuje Państwu również:
– prawo do przenoszenia danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
– prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku zastosowania przez Combros marketingu
bezpośredniego wobec osoby, której dane dotyczą (wysyłania treści handlowych);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

KIEDY I JAK MOGĘ USUNĄĆ SWOJE DANE Z BAZY DANYCH „COMBROS”?

Aby usunąć swoje dane osobowe w „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna upewnij się czy spełniasz poniższe warunki:

 • masz rozwiązaną / zakończoną umowę z „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna

 • zdałeś wszystkie przedmioty najmu wraz z wyposażeniem

 • nie prowadzisz rozmów na temat nowej oferty lub w innym charakterze współpracy

 • masz zerowe saldo przez ostatnie 5 lat fiskalnych w „COMBROS” Orzechowscy Spółka jawna.

Jeżeli rozwiązałeś / zakończyłeś umowę i spełniasz powyższe warunki napisz do nas pod adres inspektorod@combros.pl
lub na jeden z formularzy „wycofania zgody” lub „usunięciu danych osobowych a usuniemy Twoje dane.

Pamiętaj, że jesteśmy zobligowani do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych
przez okres 5 lat fiskalnych, nawet w przypadku rozwiązania umowy. Nieodłącznymi elementami danych
transakcyjnych są dokumenty współpracy takie jak umowa najmu, oferta najmu, dokumenty księgowe itp.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333 ze zm.):

Art. 74.

 1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu.

 2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres:

  1) księgi rachunkowe – 5 lat;

  (…)

  8) pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy – 5 lat.

 3. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

TOP